Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe dała tysiącom Polaków możliwość oddłużenia i rozpoczęcia nowego życia. Tylko w 2016 roku z tej możliwości skorzystało blisko 4,5 tys. osób, a według szacunków liczba ta w kolejnych latach będzie się zwiększać.

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przeprowadzane w celu redukcji lub umorzenia długów osoby fizycznej w przypadku niezawinionej niewypłacalności. Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe dała tysiącom Polaków możliwość oddłużenia, polegającego na umorzeniu niezaspokojonych zobowiązań upadłego, i rozpoczęcia nowego życia. Tylko w 2016 roku z tej możliwości skorzystało blisko 4,5 tys. osób, a według szacunków liczba ta w kolejnych latach będzie się zwiększać.

Jak działa upadłość konsumencka 

co daje upadlosc konsumencka1. Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej sąd do dwóch miesięcy podejmuje decyzję.

2. Po ogłoszeniu przez sąd upadłości zamykają się prowadzone egzekucje komornicze, a całość spraw związanych z zadłużeniem przejmuje syndyk, który kieruje całym procesem oddłużenia. Windykatorzy oraz wszelka korespondencja urzędowa związana z zadłużeniem kierowane są do syndyka; to on występuje w imieniu upadłego oraz reprezentuje jego interesy.

3. Po sprzedaży przez syndyka majątku dłużnika sąd decyduje o umorzeniu zadłużenia. Określa plan spłaty bądź podejmuje decyzję o odstąpieniu od niego.

4. W przypadku sprzedaży nieruchomości sąd wydziela kwotę, wystarczającą do wynajęcia mieszkania na okres do 24 miesięcy.

5.  Po ostatecznej decyzji o umorzeniu zobowiązań dłużnik rozpoczyna nowe życie: może podjąć pracę, założyć działalność gospodarczą i bezpiecznie gromadzić majątek. 

 

Jakie długi nie mogą zostać umorzone?

1. Zobowiązania o charakterze alimentacyjnym.

2. Renty odszkodowawcze za szkodę na osobie.

3. Kary grzywny i inne kary orzeczone przez sąd karny.

4. Zobowiązania wynikające z przestępstwa lub wykroczenia.

Przesłanki do upadłości konsumenckiej

O upadłość konsumenta może ubiegać się osoba, która w momencie składania wniosku nie prowadzi działalności gospodarczej. Mogą zatem o to wystąpić również byli przedsiębiorcy, którzy spełniają poniższe warunki.

co daje upadlosc konsumencka1. Zobowiązania przekraczające dochody.

2. Zadłużenie przekraczające wartość posiadanego majątku.

3. Brak możliwości obsługi swoich zobowiązań.

4. Brak perspektywy na dalsze spłaty.

Korzyści z upadłości konsumenckiej

co daje upadlosc konsumencka1. Upadłość konsumencka pozwala na całkowite anulowanie zadłużenia (niezależnie od jego wysokości) i rozpoczęcie nowego życia, już bez długów. 

2. Ma służyć całkowitemu oddłużeniu, a nie zaspokojeniu roszczeń wierzycieli.Innymi słowy – ma na celu uwolnienie od długów, a nie ich spłatę.