Bankructwo osoby fizycznej to potoczna nazwa upadłości konsumenckiej, która jest instrumentem prawnym pozwalającym oddłużyć osobę, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Jak ogłosić upadłość osoby prywatnej i z jakimi możliwościami oraz zagrożeniami należy się liczyć?

Przygotowanie i złożenie wniosku

Osoba fizyczna, składając wniosek o upadłość konsumencką, musi zgromadzić kompleksowe dane i wiele dokumentów. Powinien on zawierać między innymi wskazanie okoliczności uzasadniających, aktualny i zupełny wykaz majątku oraz spis wierzycieli. Należy go złożyć po uiszczeniu opłaty sądowej do sądu odpowiedniego dla jego rozpoznania.

jak ogłosić upadłość (bankructwo) osoby fizycznej

Postępowanie likwidacyjne i ustalenie planu spłaty

Sąd, rozpoznając wniosek dłużnika, ogłasza upadłość związaną z likwidacją majątku w celu jego spieniężenia i zaspokojenia wierzycieli. Plan spłaty wierzycieli jest ustalany po wykonaniu ostatecznego planu podziału lub po zatwierdzeniu listy wierzytelności. Ma on formę postanowienia wydawanego przez sąd z urzędu na okres maksymalnie trzech lat.

Jak uzyskać pieniądze ze Skarbu Państwa?

W celu uzyskania dodatkowych środków należy napisać wniosek zawierający dane osoby składającej, wszystkie długi oraz uzasadnienie chęci ogłoszenia upadłości. Składa się go w sądzie rejonowym za dodatkową opłatą. Pieniądze uzyskane ze Skarbu Państwa można przeznaczyć na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. W wyjątkowych wypadkach taka pożyczka jest całkowicie umarzana.

Sytuacje nadzwyczajne

Jednym z wyjątków jest sytuacja, w której małżonkowie wspólnie wzięli kredyt. Jeśli jeden małżonek zgłosi upadłość i jego długi zostaną umorzone, wówczas bank i tak będzie się domagał spłaty od drugiego. Aby uniknąć takiej sytuacji obaj małżonkowie powinni złożyć wniosek o upadłość dla wspólnego uzyskania umorzenia lub ustalenia planu spłaty.