Każdy wie, że Biuro Informacji Kredytowej to rejestr od którego zależy udzielenie przez bank kredytu. Kiedy w rejestrze tym są opóźnienia bank może zakwestionować wiarygodność klienta i nie przydzieli kredytu.

Kiedy dochodzi do ogłoszenia upadłości gospodarczej wobec osoby fizycznej w rejestrze BIK zostaje wpisana również informacja o tym fakcie. Zazwyczaj znajduje się na dole raportu w stopce. Nie wiemy jeszcze, czyta informacja będzie tam zachowana i na jak długo. Na razie nie jest jasne czy zobowiązania, które zostały umorzone w procesie upadłości będą mogły zostać wykreślone z BIK. Zobowiązania umorzone oznaczają zobowiązania już od nas niewymagalne. Można więc mieć wątpliwości, że BIK po takim postanowieniu może zachowywać dane o zadłużeniu, które decyzją Sądu są już niewymagalne.

Niestety każdy rejestr rządzi się swoimi prawami. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi oraz zapisu co zrobić ze zobowiązaniami niewymagalnymi od nas zgodnie z postanowieniem sądowym.