Nowelizacja ustawy Prawo Upadłościowe daje daje tysiącom Polaków możliwość oddłużenia. Nowelizacja obowiązująca od 24 marca 2020 roku daje nowe możliwości i znosi niektóre przesłanki, które wcześniej blokowały ogłoszenie upadłości.

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przeprowadzane w celu redukcji lub umorzenia długów osoby fizycznej w przypadku niezawinionej niewypłacalności. Daje ono możliwość oddłużenia, polegającego na umorzeniu niezaspokojonych zobowiązań upadłego, by mógł żyć bez widma długów nad sobą. 

upadłość konsumencka

Jak działa upadłość konsumencka. 

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej sąd ogłasza upadłość. Rozpatrywanie wniosku trwa zazwyczaj od dwóch do czterech miesięcy. Od tego momentu syndyk, który zostaje powołany przez sędziego, zaczyna prowadzić postępowanie. To on zamyka prowadzone egzekucje komornicze i przejmuje wszystkich wierzycieli. Windykatorzy oraz wszelka korespondencja urzędowa związana z zadłużeniem kierowane są do syndyka; to on występuje w imieniu upadłego oraz reprezentuje jego interesy.

Jeśli osoba występująca z wnioskiem o upadłość konsumencką posiada majątek, powinna go wydać. Po sprzedaży przez syndyka majątku dłużnika sąd decyduje o umorzeniu zadłużenia. Określa plan spłaty bądź podejmuje decyzję o odstąpieniu od niego. W przypadku sprzedaży nieruchomości sąd wydziela kwotę, która jest wystarczająca na wynajęcie mieszkania na okres do 24 miesięcy.

Po ostatecznej decyzji o umorzeniu zobowiązań dłużnik rozpoczyna nowe życie: jego wynagrodzenie za pracę jak również emerytura czy renta są wypłacane w normalnej wysokości ( bez potraceń komornika czy syndyka), jeżeli chce może założyć działalność gospodarczą, może bezpiecznie pracować i pomnażać swój majątek.

Jakie długi nie mogą zostać umorzone?

Do długów, które nie mogą zostać umorzone, zaliczają się przede wszystkim zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, renty odszkodowawcze za szkodę na osobie, kary grzywny i inne kary orzeczone przez sąd.

Brak możliwości umorzenia powyższych długów określa ustawa. Jest to bardzo sztywny przepis. W długach opisanych powyżej nie ma odstępstw i niemożliwość ich umorzenia dotyczy każdego bez względu na sytuację, w której się znalazł.

upadłość konsumencka

Przesłanki do upadłości konsumenckiej

O upadłość konsumenta może ubiegać się każda osoba, która w momencie składania wniosku jest niewypłacalna, czyli nie reguluje swoich zobowiązań. Mogą zatem o to wystąpić również byli przedsiębiorcy. Przesłanki, które musi spełnić osoba fizyczna, aby sąd ogłosił jej upadłość, to:

1. Zobowiązania przekraczające dochody.

2. Zadłużenie przekraczające wartość posiadanego majątku.

3. Brak możliwości obsługi swoich zobowiązań.

4. Brak perspektywy na dalsze spłaty.

Dodatkowy atutem do ogłoszenia Twojej upadłości będą tak zwane względu humanitarne i względy słuszności. Te względy to przede wszystkim sytuacje, które powstały w sposób niezależny od Ciebie. Przykładem może być wypadek, czy zmiana w ustawie, w obrębie, której działałeś. Pamiętaj, że nie musisz posiadać majątku, aby sąd ogłosił Twoją upadłość. Jednak jeśli go posiadasz, będziesz musiał wydać go syndykowi.

Korzyści z upadłości konsumenckiej

Już w pierwszych tygodniach postępowania upadłościowego zaczniesz oddychać spokojniej. Windykatorzy przestają wtedy dzwonić i przychodzić do Ciebie. Wierzyciele są zobowiązani do kontaktu z syndykiem. Szybko poczujesz ulgę i spokój. 

Upadłość konsumencka pozwali Ci na całkowite umorzenie zadłużenia, niezależnie od jego wysokości i rozpoczęcie nowego życia, bez zadłużeń. Upadłość ma przede wszystkim służyć całkowitemu oddłużeniu. Jej celem jest uwolnienie od długów, a nie ich całkowitą spłatę. Wydany przez sąd plan spłaty to w pewnym rodzaju zadośćuczynienie wierzycielom. To niewielkie kwoty, po wpłaceniu których umarza się pozostałe długi.

Nie należy wzbraniać się co do planu spłaty. Jeśli wystąpisz do sądu z prośbą o niewydawanie planu spłaty, musisz pamiętać, że wierzyciele będą mieć prawo do zażalenia się, co wydłuży postępowanie o kilka miesięcy.

Po zakończeniu postępowania upadłościowego żaden z wierzycieli nie może rościć sobie prawa do ściągnięcia zobowiązań, ponieważ zostanie ono umorzone, czyli dług ten zgodnie z prawem przestał istnieć.