Upadłość konsumencka to pojęcie, o którym słyszała znaczna część z nas. Szczególnie teraz, w okresie pandemii coraz więcej ludzi korzysta z możliwości ogłoszenia takiej upadłości. Czym jednak właściwie jest i na czym polega?

ETAP PRZYGOTOWAWCZY

Jeżeli skończyły się możliwości finansowe płacenia rat i innych zobowiązań oraz wyczerpały się dostępne formy spłaty długów tj. ugody z wierzycielami, wakacje kredytowe, zmniejszenie rat, spłata zadłużenia w wyniku sprzedaży majątku na wolnym rynku etc. pozostaje podjąć decyzję o ogłoszeniu upadłości. Jest to rozwiązanie, które po pozytywnym przejściu wszystkich etapów, daje gwarancje pozbycia się całego zadłużenia ( za wyjątkiem alimentów i grzywien sądowych, które nie podlegają umorzeniu).

Po podjęciu decyzji o chęci ogłoszenia upadłości konsumenckiej na tym etapie należy rozważyć czy samemu przejść przez ten proces czy wynająć fachowców – firmy oddłużeniowe lub kancelarie prawne specjalizujące się w upadłości. Tak czy tak, na tym etapie należy uporządkować/zgromadzić dokumenty, przede wszystkim te, które dotyczą aktualnego zadłużenia tj. dane aktualnego wierzyciela, kwota pozostała do spłaty, termin ostatniej płatności i inne ważne dokumenty dotyczące np. leczenia.

upadłość konsumencka

ETAP I

Po podjęciu decyzji przychodzi czas na napisanie wniosku na aktualnym formularzu sądowym. Można napisać go samodzielnie lub zlecić to ważne zadanie fachowcom. To dość istotna decyzja, ponieważ kompletność wniosku, treść uzasadnienia i prawdziwość zawartych w nim danych decyduje na dalszych etapach o długości planu spłaty, a nawet może nieść ze sobą konsekwencje w umorzeniu postępowania. Kompletny wniosek z odpisem, dowodami i załącznikami oraz dowodem opłacenia ( 30 zł ) można złożyć w Biurze Podawczym Sądu lub przesłać na adres Sądu listem poleconym. Wniosek musi trafić do Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania Dłużnika. 

ETAP II

Po średnio ok. dwóch miesiącach od daty złożenia wniosku, jeżeli nie ma braków formalnych we wniosku, Sąd po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W postanowieniu Sąd m.in wyznacza syndyka, wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi, na adres wyznaczony przez niego w ogłoszeniu, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,  przyznaje syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania wypłacaną tymczasowo z środków Skarbu Państwa.

ETAP III

To etap samodzielnej pracy syndyka. Syndyk po otrzymaniu z Sądu postanowienia o ogłoszeniu upadłości nawiązuje kontakt z Upadłym ( od tego etapu takie określenie jest używane). Do jego obowiązków należy m.in potwierdzenie prawdziwości danych zawartych we wniosku o ogłoszenie upadłości, ustalenie stanu majątkowego Upadłego i jego oszacowanie, sporządzenie planu likwidacji majątku, złożenie Sądowi sprawozdania z wykonanych czynności. 

upadłość konsumencka

ETAP IV

Po złożeniu Sędziemu sprawozdania z wykonywania swoich czynności w postępowaniu oraz wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli, umorzeniu zobowiązań bez planu lub warunkowego umorzenie zobowiązań,  syndyk kończy swoją pracę. Sędzia na podstawie raportu syndyka podejmuje decyzję co do sposobu oddłużenia i wydaje postanowienie o zasadach wykonywania planu spłaty wierzycieli lub  umorzeniu zobowiązań bez planu spłaty. 

ETAP V

Wykonywanie planu spłaty polega na tym, że raz w miesiącu należy wpłacać wyznaczoną kwotę na konta wierzycieli, którzy zostali wymienieni w postanowieniu Sądu.  Numery kont do wpłat należy ustalić samodzielnie, ponieważ na tym etapie syndyk już nie uczestniczy. Do końca kwietnia w każdym roku wykonywania planu spłaty należy składać do Sądu Sprawozdanie z wykonywania planu spłat wierzycieli, w którym m.in należy podać osiągane dochody w danym roku  ( do sprawozdania dołączyć PIT)  i wymienić spłacone kwoty ( dołączyć kopie przelewów). Po wykonaniu planu spłaty wierzycieli pozostaje złożyć i opłacić ( 30 zł)  do Sądu wniosek o stwierdzenie wykonania planu spłaty.  Po otrzymaniu w/w wymienionego dokumentu z Sądu trzymać go jak relikwię, bowiem jest to dokument kończący cały proces.

Upadłość konsumencka nie jest procesem prostym ani krótkim. Nawet jedno nieprawidłowo sformułowane zdanie we wniosku może przesądzić o tym, że Sąd odrzuci nasz wniosek. Skorzystaj z wiedzy i porad specjalistów, którzy nie tylko pomogą Ci skonstruować odpowiedni wniosek, ale też przeprowadzą Cię przez cały proces, jakim jest upadłość konsumencka. 

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o etapach upadłości konsumenckiej. 

Etapy upadłości konsumenckiej