Bankructwo osoby fizycznej to potoczna nazwa upadłości konsumenckiej, która jest instrumentem prawnym pozwalającym oddłużyć osobę, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Jak ogłosić upadłość osoby prywatnej i z jakimi możliwościami oraz zagrożeniami należy się liczyć?

Przygotowanie i złożenie wniosku

Osoba fizyczna, składając wniosek o upadłość konsumencką, musi zgromadzić kompleksowe dane i wiele dokumentów. Powinien on zawierać między innymi wskazanie okoliczności uzasadniających, aktualny i zupełny wykaz majątku oraz spis wierzycieli. Należy go złożyć po uiszczeniu opłaty sądowej do sądu odpowiedniego dla jego rozpoznania.

jak ogłosić upadłość (bankructwo) osoby fizycznej

Postępowanie likwidacyjne i ustalenie planu spłaty

Sąd, rozpoznając wniosek dłużnika, ogłasza upadłość związaną z likwidacją majątku w celu jego spieniężenia i zaspokojenia wierzycieli. Plan spłaty wierzycieli jest ustalany po wykonaniu ostatecznego planu podziału lub po zatwierdzeniu listy wierzytelności. Ma on formę postanowienia wydawanego przez sąd z urzędu na okres maksymalnie trzech lat.