Upadłość jednoosobowej działalności gospodarczej

Jaki wniosek powinna złożyć osoba niewypłacalna, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą? Czy wniosek o upadłość konsumencką czy upadłość przedsiębiorcy? Upadłość jednoosobowej działalności gospodarczej sąd może ogłosić na dwa sposoby: jako upadłość konsumencką lub jako upadłość przedsiębiorcy. Zależy to od specyfiki prowadzonej działalności, od wielkości majątku, ilości zatrudnionych pracowników i innych czynników, które w tym tekście opisujemy.

upadłość konsumencka przedsiębiorcy

Upadłość konsumencka stosowana jest w trybie uproszczonego postępowania upadłościowego likwidacyjnego. Tryb ten ma zastosowanie wtedy, kiedy dłużnicy nie posiadają majątku lub majątek nie jest duży i nie przewiduje się sporów co do składu masy upadłości i trudności w jej likwidacji.
W tym trybie postępowanie w zasadzie samodzielnie prowadzi powołany przez sąd syndyk.

Upadłości przedsiębiorców prowadzona jest przez sąd w trybie postępowania upadłościowego likwidacyjnego na zasadach ogólnych.
Decyzję o skierowaniu na ten tryb podejmuje sędzia, kiedy dłużnik ma duży majątek, dużo wierzycieli lub zachodzą uzasadnione przewidywania skomplikowania prowadzonego postępowania.

Określa to art. 4911 . ust. 1 i 2 Prawa Upadłościowego, który brzmi:
1. Przepisy niniejszego tytułu stosuje się wobec osób fizycznych, których upadłości nie można ogłosić zgodnie z przepisami działu II tytułu I części pierwszej.
2. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd może postanowić, że postępowanie upadłościowe wobec osób, o których mowa w ust. 1, będzie prowadzone zgodnie z przepisami części pierwszej, jeżeli jest to uzasadnione znacznym rozmiarem majątku dłużnika, znaczną liczbą wierzycieli lub innymi uzasadnionymi przewidywaniami co do zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania.

Reasumując:

  • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może wnioskować o upadłość konsumencką po zmianie Ustawy, która weszła w życie w marcu 2020 roku. Ta zmiana daje możliwość, aby taka osoba wnioskowała od razu o upadłość konsumencką. Jest to właściwe, wtedy gdy firma nie posiada majątku, jest on niewielki lub jest pod hipoteką, lub zastawem, nie zatrudnia pracowników lub zatrudnia ich niewielu. W takim przypadku najlepiej zakończyć działalność, wykreślić ją z rejestru CEiDG i złożyć – WNIOSEK DŁUŻNIKA O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Jeśli sąd uzna, że wniosek ten powinien być złożony jako wniosek przedsiębiorcy, zmieni tryb. Z Naszego doświadczenia rzadko sąd podejmuje taką decyzję.
  • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna wnioskować o upadłość przedsiębiorcy wtedy, kiedy ma znaczny majątek, który syndyk będzie mógł sprzedać, a co za tym idzie zgromadzić pieniądze na pokrycie kosztów postępowania, części zobowiązań wobec pracowników i wierzycieli.