Zobowiązania alimentacyjne ciążące na upadłym w procesie upadłości są wypłacany przez syndyka do sporządzenia ostatecznego podziału. Alimenty są zaspakajane do nie większej kwoty niż minimalne wynagrodzenie. Kwota alimentów, która przewyższa minimalną krajową nie będzie zaspakajana z masy upadłości.

Jeśli upadły ma zaległe alimenty musi zgłosić to do sądu, w którym prowadzony jest proces upadłości. Sędzia może ale nie musi uwzględnić ich w spisie wierzytelności. Może to zależeć od wielkości majątku upadłego.

Sąd może wziąć pod uwagę spłatę alimentów w przypadku gdy w prowadzonym postępowaniu jest majątek do sprzedania. Z uzyskanych środków przez syndyka zostanie wypłacona określona kwota zgodnie z postanowieniem o alimentach.

Należało by jednak zaznaczyć, iż zobowiązania alimentacyjne zaległe oraz bieżące lub przyszłe nie podlegają umorzeniu. Jeśli więc syndyk nie jest w sanie gromadzić pieniędzy (tzw. masy upadłości), to takie zobowiązania nie ulegną umorzeniu. Są te jedne z niewielu zobowiązań, które nie są umarzalne.