Rola syndyka w upadłości przedsiębiorcy

Syndyk w upadłości spółki powoływany jest wraz z ogłoszeniem upadłości przez sąd. Jest to osoba, która ma obowiązek sprzedać majątek spółki. Tworzy on tak zwaną masę upadłości. Do tej masy wchodzą również należności spółki, które nie zostały wcześniej spółce zapłacone. Jeśli należności te nie spływają, syndyk występuje o ich ściągnięcie.

Tak samo, jak w upadłości konsumenckiej i jednoosobowej działalności gospodarczej syndyk ma na celu zebrać jak najwięcej pieniędzy z majątku spółki oraz z jej należności. Z tak uzbieranej masy upadłościowej spłaca wierzycieli w częściach równych. Syndyk zajmuje się również aspektami formalnymi spółek. Zamyka je i rozlicza. Przejmuje dokumentację firmową i archiwizuje ją. Na sam koniec robi raport z podziału masy upadłości. Po zaakceptowaniu tego raportu kończy się postępowanie upadłościowe. Każde takie postępowanie zakończone jest umorzeniem zobowiązań.

rola syndyka w upadłości konsumenckiej