Znajomość najczęstszych błędów popełnianych podczas wypełniania dokumentu, jaki jest wniosek o upadłość pozwala się przed nimi ustrzec i tym samym zminimalizować ryzyko odrzucenia przez sąd wniosku ze względu na nieścisłości formalne. 

Jakie błędy powtarzają się najczęściej?

Składanie wniosku na niewłaściwy formularz.

Wniosek o upadłość powinien być wypełniony w aktualnie obowiązującym  formularzu. Po nowelizacji Ustawy Prawo Upadłościowe, czyli od 24 marca 2020 r. obowiązuje nowy wniosek, który jest dostępny na stronie – https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-konsumenci-od-24-marca-2020 lub do pobrania za darmo z naszej strony- https://wniosek.dzialamydalej.pl/

wniosek

Przerabianie wniosku (dodawanie kolumn, wierszy, zmiana numeracji stron).

Wniosek nie powinien być zmieniany i przerabiany, powinien zachować formę, treść, numerację stron, która jest we wzorze. Dodatkowe informacje powinny być uzupełniane w załącznikach. 

Pozostawienie pustych pól we wniosku. 

Jeśli jakieś pole jest puste należy je przekreślić, aby uniemożliwić dopisanie czegokolwiek.

Brak czytelnego podpisu, w dwóch miejscach i wstawienie daty.

Podpisać się należy czytelnie w dwóch miejscach na samym końcu wniosku – pod oświadczeniem, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe oraz w miejscu przeznaczonym na podpis składającego.

Wniosek – brak opłaty.

Brak wpłaty skutkuje brakami fiskalnymi i powoduje zwrot wniosku. Opłata wynosi 30 zł , można ją przelać na konto sądu lub opłacić w kasie sądu i koniecznie dowód wpłaty dołączyć do wniosku.

Brak złożenia odpisu wniosku wraz z załącznikami.

Należy przygotować 2 jednakowe komplety wniosku wraz z załącznikami.

Złożenie wniosku do niewłaściwego sądu. 

Wniosek należy złożyć do sądu gospodarczego właściwego dla miejsca swojego pobytu.

Poniżej przytaczamy treść pouczenia, które precyzyjnie warunki formalne przy składaniu wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej:

  1. Wniosek należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą na adres sądu.
  2. Wniosek powinien być należycie opłacony – opłata wynosi 30 zł. 
  3. Niezachowanie warunków formalnych wniosku lub jego nieopłacenie powoduje wezwanie do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym. Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione w terminie,  dokument podlega zwrotowi.
  4. Zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe wniosek o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. Przez główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika należy rozumieć miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich (art. 19 ust.1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe). W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub zawodowej domniemywa się, że głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest miejsce jego zwykłego pobytu (art. 19 ust. 1c ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe). 
Więcej informacji jak prawidłowo wypełnić i złożyć wniosek oraz jak napisać dobre uzasadnienia, które jest kluczowe i ważne w uzyskaniu upadłości znajdziesz w naszym poradniku – https://wniosek.dzialamydalej.pl/.

 

Wniosek – jakie błędy są najczęściej popełniane i jak się ich wystrzec?